Aalborg Judoklub
 
§1
Klubbens navn er Aalborg Judoklub, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er en amatørklub, og dens formål er at opøve sine medlemmer i judo. Træningen tilrettelægges efter den internationale gradsinddeling.
 
§2
Klubben skal være tilsluttet Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) og er til enhver tid underlagt dennes love og bestemmelser.
 
Klubbens ledelse
 
§3
Bestyrelsen består af formand som vælges for to år (på lige år), kasserer som vælges for to år (på ulige år) samt tre bestyrelsesmedlemmer som vælges for tre år med forskudte perioder, således at der hvert år vælges ét menigt bestyrelsesmedlem.
Hvert år vælges to suppleanter for et år og én revisor for to år.
 
§4
Hvis formand eller kasserer ønsker at udtræde eller overgå som menigt bestyrelsesmedlem konstituerer bestyrelsen blandt sin kreds ny formand eller kasserer som bestrider hvervet indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Ønsker ingen at tiltræde det ledige hverv udskriver bestyrelsen ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af formand eller kasserer.
 
§5
Bestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Endvidere drager denne, i samråd med DJU, omsorg for, at der skaffes medlemmerne bedst mulig instruktører indenfor økonomisk forsvarlige rammer.
 
§6
Bestyrelsen og trænere er kontingentfri til både klubben og DJU. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet.
 
§7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 3 af dens medlemmer er mødt.
Klubben tegnes af formand og kasserer i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser. 
 
§8
Som medlem i klubben kan optages enhver uberygtet person.
 
§9
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis adgang til klubbens sammenkomster og i øvrigt nyder de samme rettigheder som klubbens aktive medlemmer, såvel som ikke-medlemmer, der økonomisk eller på anden måde har støttet klubben. Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller er illoyal med klubben.
 
§10
Ansøgning om optagelse sker efter bestyrelsens anvisning.
 
§11
Først når ansøgeren har betalt kontingent er vedkommende optaget som medlem.
 
Medlemsforhold
 
§12
Ved indmeldelse betales kontingent for den relevante periode. Omkostninger til udstedelse og opretholdelse af judolicens opkræves særskilt efter behov.
 
§13
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
 
§14
Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end én måned, kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.
 
§15
Et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udnævnt instruktør kan med øjeblikkelig varsel bortvise et medlem fra klublokalet. Bortvisning skal skriftlig meddeles bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.
 
§16
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Kontingent skal være betalt indtil udmeldelsesdatoen.
 
Generalforsamling
§17
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
 
§18
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar/marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer og suppleanter
8. Eventuelt

Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling bekendtgøres med mindst én måneds varsel på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben.
Indkaldelse med bekendtgørelse af indkomne forslag fremsendes per e-mail til klubbens medlemmer senest syv dage før generalforsamlingen.
 
§19
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag vedrørende ændring af vedtægter kræver godkendelse fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
Forslag vedrørende ændring af §1 (klubbens formål) kræver godkendelse af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indenfor tre måneder hvor samme majoritet skal opnås. 
 
§20
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom. Indkaldelse skal ske skriftligt per e-mail med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når den skønner det nødvendigt. 
 
§21
Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer indmeldt i foreningen senest 2 måneder før generalforsamlingen og aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance senest 14 dage før generalforsamlingen.
Uanset alder giver hvert aktivt medlemskab én stemme på generalforsamlingen. For medlemmer under 15 år har én forælder/værge adgang til generalforsamlingen og kan udnytte stemmeretten.
 
§22
Stemmeafgivning ved en generalforsamling kan kun ske ved personligt fremmøde.
 
Regnskab
 
§23
Klubbens regnskab afsluttes og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal foreligge revideret 8 dage før den ordinære generalforsamling.
 
§24
Kassereren må ikke ligge inde med større kontantbeløb end 5.000,00. Beløb derudover skal indsættes på klubbens postgirokonto eller på bank eller sparekassekonto.
 
§25
Enhver, der på grund af rejser, ophold, indkøb, eller lignende har udgifter på klubbens vegne, skal til kassereren aflevere bilag med oplysninger om udgiftens art, størrelse samt hvortil beløbet er betalt og med underskrift af udstederen. I modsat fald kan intet krav, uanset beløbets størrelse, gøres gældende overfor klubben eller noget bestyrelsesmedlem.
 
§26
Klubben kan ikke opløses så længe 10 medlemmer gør krav på dens bestående.
 
§27
Ethvert medlem af klubben skal tildeles et eksemplar af de gældende klublove. Det er ethvert medlems pligt at kende lovene og overholde disse.
 
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamling 23.03.2015