Aalborg Judoklubs Venner, stiftet 18.06.1979.
  
Bestyrelse
Formand: Michael Bohnstedt
Kasserer: Rasmus Waagepetersen
Sekretær: Stine Brun Eliasen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Fuglsang Christiansen
 
(Alle valgt på ekstraordinær generalforsamling 21.12.2012) 
 
Støtteforeningen har været uden aktivitet siden 2006.
De eneste medlemmer af foreningen er ovenstående bestyrelse.
Strategi for støtteforeningen er under udarbejdelse.
 
 
VEDTÆGTER
for
AALBORG JUDOKLUBS VENNER
 
§1
Som medlem kan optages enhver, som er interesseret  i Aalborg Judoklubs trivsel.
 
§2
Foreningens formål er at støtte Aalborg Judoklub med f.eks kørsel til stævner, primært for juniorer m/k, forskønnelse af klublokale, reklame, information til pressen og andre ting i samarbejde med bestyrelsen for Aalborg Judoklub, fremme kammeratskabet og sammenholdet i klubben. Endvidere ved særlig indsats af judokaer, ledere og trænere at påskønne disse i form af gaver.
 
§3
Beslutning om gaver til judokaer, ledere og trænere træffes i bestyrelsen, d.v.s. når der er flertal for forslaget.
 
§4
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer: Formand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Formand og sekretær vælges på lige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Hvert år vælges 1 suppleant og 2 revisorer. Såfremt en suppleant indtræder, konstituerer bestyrelsen sig. Der afholdes generalforsamling en gang om året inden udgangen af september måned, og denne skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.
 
§6
Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
 
§7
Stemmeafgivning ved generalforsamlingen kan ske ved et andet medlem, ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem må kun være i besiddelse af en fuldmagt, for at denne er gyldig.
 
§8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde mindst 3 dage før.
 
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller såfremt der indsendes skriftlig motivering herom underskrevet af mindst 20% af foreningens medlemmer.
 
§10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt.
 
§11
Generalforsamlingen er øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
 
§12
Generalforsamlingen vedtager eller forkaster forslag ved almindelig stemmeflertal.
 
§13
Foreningens regnskab fremlægges på generalforsamlingen for det forløbne år, og det skal være revideret af de 2 revisorer.
 
§14
På generalforsamlingen aflægger formand og kasserer beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 
§15
Sammenkomster og møder holdes efter bestyrelsens skøn.
 
§16
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på generalforsamlingen, hvor der vedtages at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et eneste punkt på dagsordenen: Opløsning af foreningen. Hvis foreningen opløses tilfalder samtlige midler Aalborg Judoklub.
 
Ovennævnte vedtægter er senest revideret september 1993.